ابر‌داده: مفاهیم و کار‌برد‌ها

چکیده:
گسترش فراینده منابع اطلاعاتی در قالبهای الکترونیکی با‌لاخص در محیط اینترنت چالشهای جدیدی را فراروی کتابداران و فهرستنوسان برای سازماندهی و دسترس پذیر‌سازی این منابع قرار داده است. اقدامات متعددی در این زمینه صورت گرفته است که گرایش به استفاده از ابزار نوینی تحت عنوان ابر داده یکی از این موارد می‌باشد. ابر‌داده در تعریفی ساده به داده‌ها و اطلاعاتی در‌باره منابع اطلاعاتی اطلاق می‌شود. در واقع ابر‌داده ، ابزاری است که برای شناسایی، توصیف و سازماندهی منابع اطلاعاتی الکترونیکی موجود در اینترنت به کار می‌رود. اساس کاربرد ابر‌داده تسهیل جستجو، مکان‌یابی، انتخاب، ارزیابی و مستند سازی منابع شبکه‌ای می‌باشد که موجب افزایش دقت بازیابی و تسهیل جستجوی منابع شبکه‌ای می‌گردد. بنابر این با توجه به نقش ویژه طرحهای ابر‌داده‌ای در سازماندهی و نظم بخشی به منابع اطلاعاتی اینترنت، در این نوشته اصطلاح ابر‌داده از نظر مفهومی توصیف شده و به کاربرد‌ها و دلایل گسترش، عناصر تشکیل دهنده و نحوه تولید و ایجاد آن اشاره می‌شود. همچنین با توجه به شکل‌گیری انواع طرحها و قالبهای ابرداده‌أی برای طیف وسیعی از منابع اطلاعاتی اینترنت ، تعدادی از معروفترین طرحهای ابر‌داده‌أی معرفی می‌شوند.
http://www.irandoc.ac.ir/data/E_J/vol2/metadata.htm

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس