استانداردهای مهندسی نرم‌افزار

· درآمدی بر استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار

·استاندارد طرح مدیریت پروژه

·استاندارد طرح کیفیت پروژه

·استاندارد طرح مدیریت پیکربندی

·استاندارد سند توصیف متدولوژی

·استاندارد طرح آزمون

·استاندارد طرح تصدیق و صحه‌گذاری

·استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم‌افزار

·استاندارد طرح ضمانت نرم‌افزار

·استاندارد طرح نظارت

·واژه‌نامه

مرجع : شرکت مهندسی نرم افزار گلستان

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس