فرآیند اطلاع جویی و کاوش پیاپی .:تعامل (کاوش پیاپی غیرمستقیم)

فرآیند اطلاع جویی و کاوش پیاپی .:تعامل (کاوش پیاپی غیرمستقیم)

الهه ملکی
Email: Elaheh_Maleki@yahoo.com
دانشجوی فوق لیسانس کتابداری، دانشگاه الزهرا(ع)

چکیده
با توجه به حجم انبوه منابع و مدارک علمی،دستیابی دقیق به اطلاعات مورد نیاز به سادگی انجام نمی پذیرد. گستردگی دامنه موضوعات علمی ،تعداد بسیار زیاد تولیدات علمی و تداخل و ارتباط بین علوم ،الزام سازماندهی فرایند اطلاع جویی را بدیهی مینماید .
اطلاع جویی یک درخواست و گرفتن پاسخ نیست بلکه الگوریتمی است مرحله به مرحله که مسیری را ازبیان درخواست به سمت دریافت پاسخ طی می کند ودر این میان ،میانجی های کاوش باتجزیه و تحلیل،تصفیه،توسعه،
تبد یل و ترجمه دروندادها و نتایج اولیه ،در به نتیجه رسیدن کاوش سهم موثری دارند .
کلید واژه ها
کاوش پیاپی ،اطلاع جویی ، کاوش تعاملی،اطلاع جویی غیر مستقیم، سیستم بازیابی اطلاعات،میانجی، تعامل، کاربر،جامعیت ،مانعیت.

متن کامل


دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس