مقالات ارائه شده در اولین همایش معماری اطلاعات

مقالات ارائه شده در اولین همایش معماری اطلاعات

(PDF-1.94MB)

(PDF-2.86MB)

(PDF-1.81MB)

(PDF-2.29MB)

(PDF-0.98MB)

(PDF-0.74MB)

(PDF-1.21MB)

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس