نور ماه می تواند از خورشید هم درخشان تر شود اگر…

نور ماه

نور ماه می تواند از خورشید هم درخشان تر شود اگر…

آیا می دانستید در شرایطی خاص نور ماه می تواند حتی از خورشید هم درخشان تر به نظر برسد ؟ اگر چشم ما تنها می توانست پرتوی گاما -که انرژی فوتون هایش بیش از یک میلیارد برابر انرژی نور دیدنی است- را ببیند، ماه برایمان از خورشید هم درخشان تر می شد !

عکسی که اینجا می بینید بر پایه ی همین پندار شگفت انگیز، و با بهره از داده هایی که تلسکوپ فضایی پرتو-گامای فرمی در هفت سال نخست ماموریتش (۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵) و به کمک دستگاه آرایه ی منطقه گسترده ی خود (LAT) گرد آورده بود گرفته شده.

نور ماه

دید پرتوگامای فرمی نمی تواند جزییات سطح ماه را از هم بازشناسد، ولی در مرکز این عکسِ رنگ زیف (رنگ کاذب)، به روشنی می توان تابش پرتو-گامایی که با بزرگی و جایگاه کره ی ماه همخوانی دارد را دید. روشن ترین پیکسل ها نماینده ی تابش های چشمگیر پرتو گامای ماه است.ولی چرا ماه این اندازه در طیف پرتو گاما می درخشد؟

ذرات باردار پرانرژی‌ای که در سامانه ی خورشیدی جریان دارند و آن ها را به نام پرتوهای کیهانی می شناسیم، پیوسته سطح ماه که میدان مغناطیسی ندارد را بمباران می کنند و با برخورد به سطح آن، تابش پرتو گاما تولید می کنند.

از آن جایی که پرتوهای کیهانی از همه سوی فضا می آیند، ماه همیشه در طیف پرتو گاما می درخشد و وابسته به تغییر گام هایش هم نیست.نخستین بار رصدخانه ی پرتو گامای کامپتون که ۲۵ سال پیش به فضا رفت، به کمک دستگاه EGRET خود عکسی در طیف پرتو گاما از ماه گرفت.نور ماه 

دیدگاهتان را بنویسید