کلاس های مجازی

فناوری اطلاعات، زیست شناسی و ژنتیک مولکولی و فناوری نانو، امروزه به عنوان مولفه های انقلاب عملی صنعتی سوم محسوب می شوند.

فناوری اطلاعات شاخه ای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار، نرم افزار و شبکه افزار، مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن در زمینه های ذخیره، ویرایش، انتقال، مدیریت، جابجایی، مبادله، کنترل، سوییجینگ و غیره را امکان پذیر می سازد. فناوری اطلاعات و ارتباطات خود به تنهایی نقش مهمی را در توسعه جوامع ایفا می کند. یادگیری، به عنوان یکی از نیازمندیهای اساسی انسان، تحت تاثیر روش های نوین ناشی از کاربرد فناوری اطالعات قرار گرفته است.

کلاس مجازی یکی از محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه آموزش است. در این روش، آموزش های مورد نظر در مکان مشخص ارائه و سپس با بهره برداری از روش های انتقال همزمان یا ناهمزمان به مکان دیگر منتقل می شود. نیازمندیهای کلاس مجازی؛ تقسیم بندی کلاس های مجازی در دو رده: سیستم های آموزش همزمان؛ سیستم های آموزش غیرهمزمان؛ به همراه سایر ملزمات کلاس های مجازی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.

Virtual Classes (software).pd

نوشته : تورج خامنه زاده

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس