DataSet و DataTable در ADO.NET 2.0


ADO.NET 2.0 قابلیتهای جالبی را به کلاسهای اصلی خود که برپایه NET 1.x. می باشند اضافه کرده است. همچنین چند کلاس جدید نیز به این مجموعه اضافه شده است که باعث افزایش کارایی، انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان آن شده است. از جمله اصلاحاتی که در ADO.NET 2.0 اعمال شده است اصلاحاتی بر روی کلاسهای DataTable و DataSet می باشد که این مقاله به تشریح آن می پردازد.
http://msdn.microsoft.com/msdnmag/is…s/default.aspx

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس